วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี


นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 11/517190328


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนเทคโนโลยี

1. สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น

2. สร้างสรรค์งานได้สวยงามมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: