วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี


นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 11/517190328


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนเทคโนโลยี

1. สามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น

2. สร้างสรรค์งานได้สวยงามมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจาการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี


นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

นักศึกษา ป. บัณฑิ รุ่น 11/517090328


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.ดารารัตน์


1. ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ

2.ใช้ภาษาอังกฤษได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทั้งสี่ทักษะและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 11 / 517190328
ศุนย์เทคนิคสมุทรสงคราม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี วิชาภาษาไทย โดย อ. ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล
1.1 สามารถฟัง พุด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น
1.2 สามารถสอนภาษาไทยที่ถูกต้องแก่นักเรียน
1.3 สามารถใช้ทักษะทั้งสี่ในการเรียนวิชาอื่นๆให้ได้ประสิทธิภาพ