วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจาการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี


นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

นักศึกษา ป. บัณฑิ รุ่น 11/517090328


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.ดารารัตน์


1. ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ

2.ใช้ภาษาอังกฤษได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ครบทั้งสี่ทักษะและมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: