วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 11 / 517190328
ศุนย์เทคนิคสมุทรสงคราม
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี วิชาภาษาไทย โดย อ. ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล
1.1 สามารถฟัง พุด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น
1.2 สามารถสอนภาษาไทยที่ถูกต้องแก่นักเรียน
1.3 สามารถใช้ทักษะทั้งสี่ในการเรียนวิชาอื่นๆให้ได้ประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: